Liên hệ Sở Tài chính Vĩnh Phúc


 

Trụ sở
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862502 - Fax: 0211.3862502 - Email: sotc@vinhphuc.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH:

Giám đốc: Nguyễn Thanh Tùng
Điện thoại: 0211.3844831

Email: TungNT15@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Sở
Trực tiếp phụ trách: Kế hoạch ngân sách, Hành chính sự nghiệp.
Theo dõi tài chính ngân sách các đơn vị: 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Mạnh
Điện thoại: 0211.3862703

Email: ManhNV@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tài chính doanh nghiệp, Thanh tra và Quỹ phát triển đất;
Theo dõi tài chính ngân sách các đơn vị: Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô.
 

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Nhiệm
Điện thoại: 0211.3862.925

Email: NhiemHV@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý giá, Tài chính đầu tư, Tin học, Văn phòng
Theo dõi tài chính ngân sách các đơn vị: Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Tam Dương, Tam Đảo.