Tổ chức bộ máy

20/11/2018

I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng

Điện thoại: 0211.3862.502

Chánh Văn phòng: Lê Văn Lộc

Phó chánh văn phòng: Trần Thị Cần

2. Thanh tra

Điện thoại: 0211.3844.832

Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Hà

Phó Chánh Thanh tra: Lê Anh Tuấn

3. Phòng Quản lý ngân sách

Điện thoại: 0211. 3840.039

Trưởng phòng: Đỗ Thị Hồng Nhung

Phó phòng: Nguyễn Hoàng Lê

Phó phòng: Triệu Thị Xuân Dung

4. Phòng Tài chính đầu tư

Điện thoại: 0211.3840.038

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó phòng: Nguyễn Văn Hải

Phó phòng: Đào Duy Hòa

5. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Điện thoại: 0211. 3860.429

Trưởng phòng: Kiều Xuân Thọ

Phó phòng: Nguyễn Thị Minh Hải

Phó phòng: Lê Khánh Linh

6. Phòng Quản lý giá và công sản

Điện thoại: 0211.3860.432 
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Long

Phó phòng: Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó phòng: Phạm Thu Hương

7. Phòng Tài chính doanh nghiệp

Điện thoại: 0211.3862.476

Trưởng phòng: Kiều Đức Thắng

Phó phòng: Nguyễn Hồng Phú


II. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Tin học

Điện thoại: 0211.3862.817

Giám đốc: Hà Minh Quân

Các tin đã đưa ngày: