Các phòng TC-KH huyện, thành phố

20/11/2018

1. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3861188  

Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng

Phó phòng: Nguyễn thị Phương

Phó Phòng: Nguyễn Thúy Hằng

2. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHÚC YÊN
Điện thoại : 0211.3872896

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hạ Long

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Kim Anh

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải

3. PHÒNG TÀI  CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN BÌNH XUYÊN
Điện thoại: 0211.3887424

Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 0211.3503888

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Thực

Phó Trưởng phòng: Dương Thị Kiều Trang

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN LẬP THẠCH
Điện thoại: 0211.3830.123

Trưởng phòng: Trần Tuấn Anh
Điện thoại: 0211.3830.741

Phó Trưởng phòng: Dương Thành Quyết

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng

5. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN SÔNG LÔ
Điện thoại: 0211.638468

Trưởng phòng: Lê Đăng Tâm

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Khang

Phó trưởng phòng: Trần Đình Thắng

6. PHÒNG TÀI  CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TAM DƯƠNG
Điện thoại: 0211.3833.183
Trưởng phòng: Nguyễn Vũ Trung

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thúy

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Dung

7. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN TAM ĐẢO

Điện thoại: 0211.3853997

Trưởng phòng: Trần Đức Tuấn

Phó phòng: Lưu Văn Quảng

8. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Điện thoại: 0211.3839.125

Trưởng phòng: Phan Văn Sinh

Phó phòng: Lê Văn Hoán

9. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN YÊN LẠC

Trưởng phòng: Lê Việt Cường

Điện thoại: 0211.3836459

Phó trưởng phòng: Nguyễn Huy Bình

 

Các tin đã đưa ngày: