Công khai xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2016 của các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc

17/05/2017

Thực hiện văn bản số 3314/UBND-TH1 của UBND tỉnh ngày 11/5/2017 về việc công khai xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Sở Tài chính trân trọng công khai bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2016 (chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Hòa Quang VInh
Ảnh thiên nhiên