THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu và Thỏa thuận khung Gói thầu số 5: Mua sắm tập trung máy chiếu năm 2017

10/07/2017

Mẫu 9b

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

 

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Tên bên mời thầu: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại/fax/email: 0211.3862502

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1.     Tên dự toán: Mua sắm tập trung máy tính, máy in, máy chiếu, máy photocopy và máy điều hòa nhiệt độ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017.

2.     Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Mua sắm tập trung máy chiếu năm 2017.

3.     Số thông báo mời thầu: Số 100 ngày 02/6/2017.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5.     Giá gói thầu: 3.172.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu đồng).

6.     Giá trúng thầu: 3.170.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm bảy mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng)

7.      Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần PTC Việt Nam.

8.     Loại hợp đồng: Trọn gói.

9.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

10.                        Quyết định phê duyệt: Quyết định số 82 /QĐ-STC của Giám đốc Sở Tài chính ngày 06 /7/2016 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: Mua sắm tập trung máy chiếu năm 2017 thuộc Dự toán Mua sắm tập trung máy tính, máy in, máy chiếu, máy photocopy và máy điều hòa nhiệt độ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017.

11.                         Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

 

 

                                         Vĩnh Phúc , ngày ........ tháng ........ năm 2017

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Hòa Quang VInh
Ảnh thiên nhiên