tạm ngừng truy cập của người sử dụng vào hệ thống TABMIS để bảo trì kỹ thuật định kỳ tháng 10/2017

11/10/2017

K/g: Các đơn vị tham gia vận hành hệ thống TABMIS
 
          Theo kế hoạch của Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) sẽ thực hiện bảo trì kỹ thuật hệ thống TABMIS trong khoảng thời gian từ 8h30’ sáng ngày 14/10/2017 (thứ bẩy) đến 7h00’ ngày  16/10/2017 (thứ hai), công việc bảo trì kỹ thuật đòi hỏi phải tạm ngừng truy cập của người sử dụng vào máy chủ TABMIS. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị phổ biến đến các đơn vị trực thuộc và các cán bộ sử dụng TABMIS biết kế hoạch bảo trì TABMIS của Bộ, đồng thời các đơn vị sắp xếp thời gian, xử lý và hoàn thành phê duyệt các giao dịch để tạm thời không truy cập vào TABMIS trong khoảng thời gian này.
          Trường hợp công tác bảo trì kỹ thuật hoàn thành sớm hơn so với thời gian nêu trên thì Bộ Tài chính sẽ có thông báo tới các đơn vị biết để chủ động sử dụng hệ thống TABMIS
Các tin đã đưa ngày:
Hòa Quang VInh
Ảnh thiên nhiên