UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

14/05/2020

Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, để kịp thời chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời có các văn bản chỉ đạo và quyết định về kinh phí để thực hiện chi trả hỗ trợ cho một số đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Để bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy ra trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả của chính sách, ngày 12/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3471/UBND-KT3 chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy và yêu cầu  các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy:

Quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Chỉ đạo đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm và đúng Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, kịp thời.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, trình tự thủ tục theo quy định đến từng thôn, xóm, tổ dân phố và toàn thể nhân dân để người dân biết, tham gia thụ hưởng chính sách (nếu thuộc đối tượng được hỗ trợ) và tham gia giám sát.

 Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn:

Chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan liên quan tại địa phương tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng công việc, thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng, đẩy mạnh việc chi trả trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của người dân và người lao động, hoàn thành việc chi hỗ trợ cho người dân nhanh nhất, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, công bằng, chính xác, dân chủ, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, nhũng nhiễu, tiêu cực, có sự tham gia giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân ngay từ đầu, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trước 15h00 hàng ngày, UBND các huyện, thành phố báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, xem xét giải quyết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

UBND các huyện, thành phố, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Doanh nghiệp

Triển khai việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp, lao động bị ngừng việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tăng cường nắm bắt thông tin từ cơ sở, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, không để việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 bị sai sót hay chậm tiến độ thực hiện. Đồng thời, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đến hết ngày 12/5/2020; tổng hợp kết quả thực hiện hằng ngày, báo cáo UBND tỉnh trước 16h00 hàng ngày và báo cáo về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 20 hằng tháng.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03/5/2020 của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đức Hiếu

Theo vinhphuc.gov.vn

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ThoiSuChinhTri/View_Detail.aspx?ItemID=9792

Các tin đã đưa ngày: