Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Bộ Tài chính đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính

06/04/2018

Chiều 6/4/2018, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, các đồng chí Thứ trưởng và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng tham dự buổi làm việc.

image

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao những nỗ lực

của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng Chính phủ đánh giá Bộ Tài chính đã đảm bảo công tác thu chi ngân sách 2017 đạt kết quả tốt. Thu ngân sách quý 1 năm 2018 cũng đạt 23,4% dự toán. Chi ngân sách được điều hành triệt để theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chặt chẽ hơn. Công tác kiểm soát chi, đặc biệt là kiểm soát nợ công, đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững. Vào đầu nhiệm kỳ nợ công ở mức trên 65% nhưng đến cuối năm 2017 giảm còn 61%, kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của ngành Tài chính.

Trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ban hành văn bản hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành với 182 văn bản quy phạm pháp luật với 2 luật, 1 Nghị quyết của Quốc hội, 2 Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội, 131 Thông tư… đó là khối lượng công việc rất lớn, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện thể chế, cơ chế. Riêng 3 tháng đầu năm Bộ Tài chính đã có hơn 40 văn bản hoàn thành, 9 Nghị định, 29 Thông tư. So với các Bộ, ngành thì Bộ Tài chính đóng góp số lượng văn bản lớn nhất.

Với nhiệm vụ được giao nhiều nhất, nhiều việc phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, ngành nhưng công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được tiến hành tích cực và là bộ đi đầu trong công tác cải các với 1072 thủ tục đã được cải cách. Số lượng cụ thể đó minh chứng cho việc áp dụng tiến bộ, thành tựu khoa học công nghệ.

Tại buối làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Tài chính về một số vấn đề như: Chủ động, tích cực tham gia các Hội nghị chiến lược tầm quốc gia do Thủ tướng chủ trì để góp phần hoạch định vĩ mô tốt hơn; Tiếp tục đổi mới, cải cách bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả mang tính chuyên nghiệp; Thực hiện tốt quản lý tài sản công, đảm bảo sử dụng đúng tiêu chuẩn định mức; Phối hợp tích cực, chủ động hơn nữa trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến nhiều đơn vị, bộ, ngành; Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp...

image

Thứ trưởng Vũ Thị Mai báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ Tài chính cho biết: Thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, theo dõi các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính để theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính từ 01/1/2017 đến 31/3/2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành 1.340 nhiệm vụ trên tổng số 1.567 nhiệm vụ được giao. Còn 227 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong đó có 213 nhiệm vụ trong thời hạn (chỉ có 14 nhiệm vụ quá hạn, chiếm chưa đến 0,01% tổng số nhiệm vụ được giao).

Trong công tác cải cách thể chế và cắt giảm điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết và Chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, Bộ Tài chính đều ban hành các chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai một cách đồng bộ và toàn diện đối với tất cả các lĩnh vực.

Công tác cải cách thể chế tài chính và những nỗ lực trong triển khai thực hiện với các giải pháp điều hành cụ thể, thiết thực đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Tài chính đã bám sát yêu cầu cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực tài chính- ngân sách, phát huy hiệu quả các nguồn lực của đất nước đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, nhất là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo cơ sở pháp lý cho cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đổi mới phương thức quản lý và hiện đại hóa.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành, trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 11 luật; 03 nghị quyết là các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân; Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 05 nghị quyết; Trình Chính phủ ban hành 117 nghị định; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 46 quyết định; Ban hành theo thẩm quyền 900 thông tư, thông tư liên tịch.

Kết quả cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa cho thấy Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính như: Gắn công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh với cải cách thể chế. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật ngay từ khâu dự thảo theo đó tất các các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tài chính có quy định thủ tục hành chính đều được đánh giá tác động thủ tục hành chính. (iii) Chủ động rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; (iv) Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính.

Kết quả liên quan đến cải cách thủ tục hành chính đạt được trong giai đoạn 2011-2015 đã rà soát cắt giảm 248 TTHC và đơn giản hóa đối với 962 TTHC; Từ năm 2016 đến nay đã rà soát cắt giảm 174 TTHC và đơn giản hóa 898 TTHC. Đến nay, lĩnh vực tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.072 TTHC còn lại 960 TTHC.

Bên cạnh đó, công tác hiện đại hóa quản lý của Bộ Tài chính cũng được đẩy mạnh đồng bộ với cải cách thể chế và thủ tục hành chính cả về triển khai cung cấp dịch vụ công; ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Có thể thấy, những kết quả cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh nêu trên của Bộ Tài chính đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ Tài chính đã tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh để nghiên cứu đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản và kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, một số kết quả cụ thể như: để nghị bãi bỏ 99 điều kiện kinh doanh trên tổng số 370 điều kiện ban đầu; Đề nghị bãi bỏ 89 điều kiện. Như vậy, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh đề nghị cắt giảm và đơn giản hoá là 188 điều kiện (đạt 50,8%).

Tính đến hết tháng 03/2018, trên chuyên trang Dịch vụ công trực tuyến của Cổng TTĐT Bộ Tài chính đã công khai toàn bộ 960 TTHC và Danh mục các Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 thuộc các lĩnh vực Tài chính chung, Hải quan, Thuế, Kho bạc nhà nước và Chứng khoán. Trong đó, lĩnh vực tài chính chung có 270 TTHC, Thuế có 298 TTHC, Hải quan có 180 TTHC, Chứng khoán có 183 TTHC và Kho bạc có 22 TTHC.

Về công khai tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và số lượng văn bản trao đổi qua môi trường mạng, từ tháng 06/2016, Bộ Tài chính đã công khai tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Cổng TTĐT Chính phủ bao gồm số lượng hồ sơ đã giải quyết, số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn, tỷ lệ % hồ sơ giải quyết đúng hạn theo Quý, Năm của Bộ, của từng lĩnh vực thuộc Bộ và số lượng văn bản trao đổi qua môi trường mạng.

Về công bố, công khai kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã xây dựng chuyên mục “Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh” trên Cổng TTĐT nhằm đăng tải công khai các nội dung thông tin về kết quả rà soát và đề xuất phương án, cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.      

image

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự quyết tâm của ngành Tài chính để hoàn thành những nhiệm vụ theo nội dung gợi ý của Thủ tướng Chính phủ. Từ những kết quả đạt được và sự ghi nhận của đoàn công tác, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng ngành Tài chính cần phải rà soát và thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Nêu ví dụ thực tế về Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ trưởng cho rằng đến thời điểm hiện nay mới kết nối 41 thủ tục, với 11 bộ ngành và nếu không tiếp tục cải cách thì đó sẽ là điểm nghẽn, là nút thắt của nền kinh tế. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, các bộ, ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong nước.

Về tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn hiệu quả, Bộ trưởng cho biết Ban cán sự Bộ Tài chính đã họp và thống nhất chỉ đạo việc rà soát đối chiếu để sắp xếp theo hướng cắt giảm bớt các đơn vị tại các huyện.

Công tác rà soát để cắt giảm điều kiện kinh doanh đã được thực hiện nhiều vòng và qua đó đã cắt giảm được nhiều thủ tục, điều kiện. Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và cắt giảm thêm các điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự cảm ơn tới Thủ tướng Chính phủ, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có sự ghi nhận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được của ngành Tài chính qua đó động viên cán bộ ngành Tài chính tiếp tục phấn đấu và làm tốt hơn nữa vì sự nghiệp chung.

image

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: Báo cáo của Bộ Tài chính đầy đủ, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, có dẫn chứng cụ thể và là báo cáo rất điển hình… Trong sự phát triển kinh tế của đất nước có sự đóng góp tích cực của cán bộ công chức ngành Tài chính. Bộ trưởng chuyển lời khen của Thủ tướng Chính phủ tới Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ứng dụng điện tử, CNTT từ rất sớm, qua đó hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa DN với cán bộ, giảm tiêu cực rất tốt. Ngành Hải quan đã áp dụng nhiều quy chuẩn theo thông lệ quốc tế. Thuế, KBNN cũng có nhiều đổi mới, như công khai TTHC, ko phải bộ nào cũng làm được”. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đánh giá những kiến nghị của Bộ Tài chính là rất chính xác, rõ ràng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Tổ công tác sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=UCMTMP120135&_afrLoop=33344874320092552#!%40%40%3F_afrLoop%3D33344874320092552%26dDocName%3DUCMTMP120135%26_adf.ctrl-state%3D10yfbigat6_90

Các tin đã đưa ngày: