Giai đoạn 2018 – 2025, Vĩnh Phúc sẽ dành hơn 2.588 tỷ đồng phát triển mạng lưới y tế cơ sở

28/09/2018

Nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến y tế cơ sở, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6831 về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025.

Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ tập trung củng cố, hoàn thiện tổ chức của mạng lưới y tế cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở. Cùng với đó, đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cho y tế cơ sở; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế; phát triển hệ thống thông tin y tế, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác y tế.

Phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc có 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện, 15% kỹ thuật của tuyến trên; duy trì 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% số trạm y tế xã thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe. Giai đoạn 2018 – 2025, Vĩnh Phúc sẽ dành hơn 2.588 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh hơn 1.380 tỷ đồng; nguồn từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của các trung tâm y tế huyện, thành phố 168 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa trên 1.000 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin-giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=4124

Các tin đã đưa ngày: