Dự toán năm 2012

26/06/2013

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
PLAN OF LOCAL BUDGETS FY 2012
     
                                                        Triệu đồng - Millions of dong
     
STT
No
Chỉ tiêu -  Items Dự toán
Plan 
I Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước
Total balancing state budget revenues
17,920,000
1 Thu nội địa - Domestic revenue 12,600,000
2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
Revenues from import-export, net
5,320,000
II Thu ngân sách địa phương - Local budget revenues 8,006,347
1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues 
7,776,788
  Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement
551,810
  Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage
7,224,978
2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget
229,559
  Bổ sung cân đối - Balancing transfers  
  Bổ sung có mục tiêu - Target transfers 229,559
III Chi ngân sách địa phương - Local budget expenditures 8,006,347
1 Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures
3,002,000
2 Chi thường xuyên - Recurrent expenditures 4,118,858
3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to Financial reserve fund
1,510
4 Dự phòng - Contingencies 311,070
5 50% tăng thu tạo nguồn cải cách tiền lương
50% exceeding revenue for salary reform
343,350
6 Chi thực hiện chương trình mục tiêu 
Target program expenditure 
229,559
     
UBND TỈNH VĨNH PHÚC  
VINH PHUC PEOPLE'S COMMITTEE  
Mẫu số 11/CKNS-NSĐP

Table 11/CKNS-NSDP

CÂN ĐỐI  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
 VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012
PLAN OF PROVINCIAL LEVEL BUDGET
AND DISTRICT'S BUDGET FY 2012
 
                                                          Triệu đồng - Millions of dong
     
STT
No
Chỉ tiêu -  Items Dự toán
Plan 
A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH - PROVINCIAL LEVEL BUDGET  
I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh - Revenues 7,286,517
1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues 
7,056,958
  Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement
126,480
  Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage
6,930,478
2 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương
Transfers from the central budget
229,559
  Bổ sung cân đối - Balancing transfers 0
  Bổ sung có mục tiêu - Target transfers 229,559
II Chi ngân sách cấp tỉnh - Expenditures  7,286,517
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho cấp dưới)
Decentralized expenditure
5,205,452
2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh
Transfers to district's budget
2,081,064
  Bổ sung cân đối - Balancing transfers 1,751,552
  Bổ sung có mục tiêu - Target transfers 329,512
B NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
DISTRICT'S &CITY'S, TOWN'S BUDGET (INCLUDING DISTRICT LEVEL AND COMMUNE LEVEL BUDGET)
2,800,895
I Nguồn thu ngân sách cấp huyện - District level revenues 2,649,046
1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
Decentralized revenues 
567,982
  Các khoản thu ngân sách hưởng 100%
Revenues with 100% entitlement
284,791
  Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
Shared revenues in percentage
283,190
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
Transfers from provincial level budget 
2,081,064
  Bổ sung cân đối - Balancing transfers 1,751,552
  Bổ sung có mục tiêu - Target transfers 329,512
II Nguồn thu NS cấp xã - Commune level revenues 565,735
III Chi ngân sách cấp huyện (thị) - Expenditures 2,800,895
1 Chi NS cấp huyện - District level expenditures 2,235,160
2 Chi NS cấp xã - Commune level expenditures 565,735
     

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: