Quyết toán ngân sách năm 2013

01/08/2016

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

     

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

 
   

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Quyết toán

A

Tổng thu ngân sách nhà nước

24.304.858

1

Thu nội địa

15.757.215

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3.014.330

3

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

4.103.334

4

Thu kết dư

295.378

5

Huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

260.000

6

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

366.955

7

Các khoản thu để lại đơn vị quản lý chi qua ngân sách

491.914

8

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

15.732

B

Thu cân đối ngân sách địa phương

15.362.767

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

9.844.084

 

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

202.114

 

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %

9.641.970

2

Bổ sung từ ngân sách trung ương

366.955

 

- Bổ sung cân đối

 

 

- Bổ sung có mục tiêu

366.955

3

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

4.103.334

4

Thu kết dư

295.378

5

Các khoản thu để lại đơn vị quản lý chi qua ngân sách

477.284

6

Huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

260.000

7

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

15.732

C

Chi ngân sách địa phương

15.098.992

1

Chi đầu tư phát triển

4.458.143

2

Chi thường xuyên

4.678.453

3

Chi trả nợ vay huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN

33.500

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

5

Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

5.201.284

6

Chương trình mục tiêu bổ sung từ NSTW

273.520

7

Chi viện trợ

10.808

8

Chi nộp ngân sách cấp trên

15.732

9

Chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý chi quan ngân sách

426.042

     

 

Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: