Tổ chức bộ máy

20/11/2018

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng

Điện thoại: 0211.3862.502

Chánh Văn phòng: Lê Khánh Linh

 

2. Thanh tra

Điện thoại: 0211.3844.832

Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Hà

 

3. Phòng Quản lý ngân sách

Điện thoại: 0211. 3840.039

Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Lê

 

4. Phòng Tài chính đầu tư

Điện thoại: 0211.3840.038

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hải

 

5. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Điện thoại: 0211. 3860.429

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Nguyễn Thị Minh Hải

 

6. Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính doanh nghiệp

Điện thoại: 0211.3860.432, 0211.3862.476

Trưởng phòng: Kiều Đức Thắng
 

II. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Tin học

Điện thoại: 0211.3862.817

Giám đốc: Hà Minh Quân

 

B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

I. VĂN PHÒNG SỞ

1. Vị trí và chức năng

Tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở trong công tác tổ chức bộ máy; quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác quy hoạch cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính quản trị; văn thư, lưu trữ; tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế; tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ của Sở theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, phương tiện làm việc, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Công tác tổng hợp:

- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động của cơ quan; theo dõi, đôn đốc các phòng, trung tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động của cơ quan;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm của Sở chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp giao ban của Sở; các cuộc họp cơ quan…phục vụ công tác chỉ đạo điểu hành nhiệm vụ chính trị của ngành;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc triển khai hướng dẫn, thực hiện tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan và của ngành Tài chính trên địa bàn;

- Xây dựng báo cáo hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo nhiệm vụ công tác khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

c) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở;

d) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương của cơ quan hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các phòng, trung tâm thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố sau khi thống nhất với Sở quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan và UBND huyện, thành, thị;

e) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng, trung tâm thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

f)  Tham mưu hướng dẫn các phòng, trung tâm thuộc Sở đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản và thu nhập hàng năm theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị;

g) Phối hợp với các tổ chức Đảng, Đoàn thể và Thanh tra Sở xem xét, xác minh và giải quyết các đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, phản ánh, tố cáo (nếu có) có liên quan đến phẩm chất đạo đức, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan theo thẩm quyền phân cấp quản lý;

h) Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở dự thảo các kế hoạch, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan; chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của cơ quan theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính hàng năm theo quy định; là đầu mối, thường trực giúp Giám đốc Sở xây dựng dự thảo báo cáo về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ theo quy định về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và trình Giám đốc Sở báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;

i) Đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời về công tác văn thư lưu trữ; luân chuyển công văn trong nội bộ cơ quan, quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định;

k) Quản lý tài chính, quản lý tài sản, phương tiện đi lại, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc của cơ quan theo quy định;

l) Thực hiện nhiệm vụ pháp chế cơ quan theo quy định của pháp luật;

m) Về công tác Tin học - Thống kê:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý tin học thống kê;

- Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; chủ trì xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu và chịu trách nhiệm việc quản lý, thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tin học - thống kê được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

n) Công tác Văn phòng Đảng ủy:

- Tham mưu đề xuất với Đảng ủy Sở về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng; xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình công tác; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo công tác Đảng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo khác theo quy định;

- Tham mưu giúp Đảng ủy Sở thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm đi vào nền nếp, có chiều sâu, có hiệu quả;

- Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giúp Đảng ủy Sở công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên; công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và các Chi bộ trực thuộc;

- Tham mưu công tác đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ, Chi bộ và Đảng viên hàng năm, giúp Đảng ủy Sở chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định của Đảng và cấp ủy cấp trên; công tác phát triển đảng, chuyển đảng chính thức và công tác đảng vụ khác...

p) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

II. THANH TRA SỞ

1. Vị trí và chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tài chính, ngân sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở;

c) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

d) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của cơ quan trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

e) Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân công quản lý nhà nước của Sở;

f) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về quyết định của mình;

g) Thực hiện chế độ báo cáo và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

III. PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

1. Vị trí và chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng cơ chế chính sách tài chính; kế hoạch tài chính ngân sách dài hạn, trung hạn và hàng năm; tổ chức thực hiện lập, chấp hành dự toán và tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính;

b) Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm, 03 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương để tham mưu giúp Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

d) Chủ trì, lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

đ) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

e) Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:

- Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh tham mưu giúp Giám đốc Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp được phân công và dự toán ngân sách của cấp dưới; thực hiện chấp hành dự toán ngân sách theo nhiệm vụ phân công;

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách theo nhiệm vụ phân công; yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

- Quản lý và theo dõi kinh phí chuyển ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội của các chương trình;

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn cấp huyện, quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện; tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương tham mưu giúp Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xử lý, vận hành hệ thống quản lý tài chính ngân sách và kho bạc nhà nước (TABMIS), Hệ thống quản lý ngân sách nhà nước theo quy định;

- Về quản lý vốn đầu tư phát triển:

+ Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tài chính đầu tư tham mưu giúp Giám đốc Sở tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

+ Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định;

+ Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương;

+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính cấp dưới; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc nhà nước ở tỉnh;

- Quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; tham mưu cho Giám đốc Sở giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;

- Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực được phân công, tham mưu giúp Giám đốc Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh;

f) Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Quản lý Giá - Công sản & Tài chính doanh nghiệp, Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp bố trí nguồn kinh phí cho các quỹ; trực tiếp quản lý về tài chính đối với các quỹ dự trữ tài chính, quỹ phòng chống tội phạm;

g) Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao; 

h) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

i) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

IV. PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

1. Vị trí và chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực đầu tư, quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở tham gia ý kiến đề xuất với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi liên quan đến chế độ, chính sách quản lý tài chính về đầu tư xây dựng cơ bản. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm trực thuộc Sở và các phòng, ban trung tâm của Sở Kế hoạch & Đầu tư và các đơn vị liên quan để tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch và định hướng về đầu tư phát triển trong từng thời kỳ của tỉnh và của các ngành; thông tin những vấn đề có liên quan để làm cơ sở xây dựng và thẩm định các dự án được Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư;

d) Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý;

đ) Tham mưu giúp Giám đốc Sở tham gia với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn;

e) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được phân cấp theo quy định theo đúng nội dung, yêu cầu và thời gian theo quy định của Nhà nước;

f) Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, tham mưu giúp Giám đốc Sở trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án đầu tư, các nhiệm vụ bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định;

g) Phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;

h) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực được phân công, tham mưu giúp Giám đốc Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh;

i) Thực hiện chế độ báo cáo và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

V. PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1. Vị trí và chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Phối hợp với phòng liên quan xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

b) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh về lập, chấp hành quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

c) Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, lập phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hàng năm gửi Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh; đề xuất với Ban Giám đốc Sở yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

đ) Thẩm định quyết toán đối với các đơn vị dự toán trực thuộc các sở, ban, ngành;

e) Xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh, đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách;

f) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

g) Phối hợp với các phòng, trung tâm tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật. Trực tiếp quản lý về tài chính (bao gồm cả vốn hoạt động do ngân sách nhà nước cấp) đối với các quỹ trực thuộc các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh (không bao gồm các quỹ được thành lập theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định mức vốn điều lệ và các quỹ được ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội);

h) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh;

i) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật;

k) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực được phân công, tham mưu giúp Giám đốc Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh;

l) Thực hiện chế độ báo cáo và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

VI. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG SẢN VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Vị trí và chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giá và tài sản công tại địa phương; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Quản lý tài chính đối với đất đai.

- Chủ trì chuẩn bị hồ sơ, báo cáo thẩm định: giá đất cụ thể, bảng giá đất, bảng giá điều chỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; thẩm định và thông qua kết quả thẩm định giá đất cụ thể, bảng giá đất và bảng giá đất điều chỉnh;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chủ trì xác định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mặt nước thuê; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể;

- Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp;

- Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án, tiểu dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc nhà nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa;

b) Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản công;

c) Tổ chức quản lý khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản công;

d) Quản lý tài sản nhà nước tại địa phương:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công theo thẩm quyền tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu giúp Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng, tiêu huỷ tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê tài sản, liên doanh, liên kết;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương;

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, trung tâm thực hiện mua sắm tập trung theo quyết định của UBND tỉnh.

e) Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính;

f) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

g) Tham mưu giúp Ban Giám đốc về công tác quản lý giá và thẩm định giá:

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; 

- Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật; 

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật;

h) Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

i) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

k) Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

l) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

m) Kiểm tra việc quản lý tài chính, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

n) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

p) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

q) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

r) Tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

s) Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

t) Chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm để thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính được giao tại Quyết định 33/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quản lý hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh;

u) Chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật có quy định mức vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ tài nguyên môi trường, Quỹ hợp tác xã, quỹ phát triển nhà ở. . .):

- Xây dựng đề án thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu với Giám đốc Sở giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh xác định;

v) Hướng dẫn đơn vị thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

x) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực được phân công, tham mưu giúp Giám đốc Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh;

y) Thực hiện chế độ báo cáo và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

VII. TRUNG TÂM TIN HỌC

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm tin học là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài chính; có chức năng giúp Giám đốc Sở định hướng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính và các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức đấu thầu mua sắm theo phương thức tập trung đối với các danh mục tài sản, thiết bị cấp tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo Quyết định 1091/2005/QĐ-UBND ngày 22/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm tin học thuộc Sở Tài chính và các nhiệm vụ sau:

a) Đảm bảo hệ thống mạng máy tính của Sở hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt, theo mô hình và định hướng do lãnh đạo Sở quyết định;

b) Hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng chuyên môn thuộc Sở và các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ;

c) Lập mô hình, phương án kỹ thuật, phối hợp với các phòng trong Sở thực hiện từng bước việc kết nối hệ thống mạng máy tính của Sở với hệ thống máy tính của các cơ quan tài chính cấp trên, với Cục thuế và Kho bạc nhà nước tỉnh, các cơ quan tài chính cấp dưới, các đối tượng chịu sự quản lý về mặt tài chính ngân sách, hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tăng cường hoạt động trao đổi thông tin được mã hoá bằng công nghệ thông tin về tài chính ngân sách, hành chính nhà nước giữa các phòng chuyên môn trong Sở với các đơn vị liên quan;

d) Thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính và các đối tượng chịu sự quản lý về lĩnh vực tài chính ngân sách trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu chung của Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân tỉnh;

đ) Yêu cầu các phòng, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

e) Quản trị và cập nhật nội dung website của Sở; duy trì thực hiện Văn phòng điện tử, đảm bảo xử lý văn bản và điều hành công việc thực hiện thông suốt trên hệ thống mạng nội bộ; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin lên mạng theo quy định;

f) Chuyển các dữ liệu ứng dụng của hệ thống thông tin để đưa lên trang website các nội dung do lãnh đạo Sở chỉ định;

g) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tin học, cập nhật kiến thức mới và chuyển giao các ứng dụng công nghệ tin học chuyên ngành cho các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt;

h) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kỹ năng khai thác thông tin của hệ thống cho mọi thành viên tham gia mạng với chương trình phù hợp;

i) Tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ tin học hàng năm cho Sở, cán bộ của cơ quan tài chính cấp dưới và các đối tượng chịu sự quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn;

k) Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở định hướng triển khai ứng dụng công nghệ tin học trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính nói riêng và các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn nói chung;

l) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trang bị máy móc, các phần mềm xử lý thông tin và các phần mềm ứng dụng trong toàn bộ hệ thống theo đề án được duyệt;

m) Trực tiếp tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai các ứng dụng phần mềm dùng chung thuộc Ngành Tài chính để thống nhất chương trình sử dụng, cũng như biểu mẫu báo cáo, tích hợp vào cơ sở dữ liệu toàn ngành Tài chính theo chủ trương của Cục Tin học - Thống kê tài chính, Bộ Tài chính;

n) Phối hợp với Văn phòng Sở quản lý về mặt kỹ thuật các trang thiết bị tin học của Sở như: Quản lý hồ sơ thiết bị, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị…;

p) Thực hiện cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính;

q) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức đấu thầu mua sắm theo phương thức tập trung đối với các danh mục tài sản, thiết bị cấp tỉnh;

r) Thực hiện chế độ báo cáo và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: