Các phòng TC-KH huyện, thành phố

20/11/2018

1. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3861188  

Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng

2. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ PHÚC YÊN

Điện thoại : 0211.3872896

Trưởng phòng: Nguyễn Hạ Long

3. PHÒNG TÀI  CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN BÌNH XUYÊN

Điện thoại: 0211.3887424

Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 0211.3503888

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN LẬP THẠCH

Điện thoại: 0211.3830.123

Trưởng phòng: Trần Tuấn Anh
Điện thoại: 0211.3830.741

5. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN SÔNG LÔ

Điện thoại: 0211.638468

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Khang

6. PHÒNG TÀI  CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TAM DƯƠNG

Điện thoại: 0211.3833.183
Trưởng phòng: Nguyễn Vũ Trung

7. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN TAM ĐẢO

Điện thoại: 0211.3853997

Trưởng phòng: Trần Đức Tuấn

8. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Điện thoại: 0211.3839.125

Trưởng phòng: Phan Văn Sinh

9. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN YÊN LẠC

Trưởng phòng: Lê Việt Cường

Điện thoại: 0211.3836459

 

Các tin đã đưa ngày: