Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Tài Chính

Tuần trước Tuần thứ 25 năm 2021
(Từ ngày: 14/06/2021 - Đến ngày: 20/06/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 14/06/2021
Thứ ba 15/06/2021
Thứ tư 16/06/2021
Thứ năm 17/06/2021
Thứ sáu 18/06/2021
Thứ bảy 19/06/2021
Chủ nhật 20/06/2021